Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2015